Nếu bạn thành công thì do những người khác cùng làm với bạn để xây dựng nên một điều gì đó vĩ đại

Nếu bạn thành công thì do những người khác cùng làm với bạn để xây dựng nên một điều gì đó vĩ đại. Nhưng nếu bạn thất bại thì không phải lỗi bởi những người xung quanh bạn mà là lỗi... Read More